วัตถุประสงค์

1.  เป็นศูนย์กลางและตัวแทนของสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และ ประสบการณ์ พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลสู่องค์กรและอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพสินค้า และประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมสเตนเลส

2.  ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยราชการ สถาบันศึกษา องค์การต่างๆ ภายในประเทศ และสากลเพื่อ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาตลาด รวมถึงสนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยีสเตนเลส

3.  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสินค้าและธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับสเตนเลส เพื่อผลประโยชน์ ของเหล่าสมาชิก ของสมาคม

4.  สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง